Børnehaven Stadens Vænge


Børnehaven

Børnehaven Stadens Vænge er en af de få små institutioner der er tilbage i Danmark. Vi har 26 børn, er 5 ansatte til det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde, derudover har vi en køkkenmedarbejder til vores økologiske køkken, en havemand der hjælper med Haven og huset og en ugentlig åbningstid på 47 timer om ugen.

Børnehaven er beliggende i et lille træhus i en stor have på ydre Østerbro. Vi er omgivet af undervisningsbygninger, og er det nærmeste vi kender der kan lignes ved en oase i storbyen.

Børnehaven er selvejende men administrativt tilknyttet FOBU.

Pædagogikken

Vi er i Stadens Vænge ved at skrive vores nye lokale pædagogiske læreplan. Med et overordnet afsæt i at det sociale liv sammen i børnehaven er det overordnede fokus, har vi på en pædagogisk dag taget første spadestik på at beskrive hvordan vi arbejder.

Vi har taget udgangs punkt i at beskrive hvilke udviklings og læringsmål vi ønsker udvikling af hos børnene, hvilke initiativer det kalder på hos det pædagogiske personale, samt hvordan forældrene kan medinddrages i deres barns udvikling.


Social udvikling

Udvikling og læringsmål:

At barnet er på vej i udviklingen af sociale kompetencer viser sig bl.a. ved at barnet:

· Tager kontakt til andre børn og opfordrer til at lege, snakke og være sammen.

· Fortæller noget positivt om andre børn og bruger begrebet ven.

· Lytter, fortæller, svarer, spørger og deltager samtaler.

· Fortæller om at regler i lege og spil skal overholdes og overholder selv regler i lege og spil.

· Kan lege konstruktive lege både ud fra egen struktur, men også ud fra andres strukturer.

· Trøster/modtager trøst og bestræber at genetablere venskaber f.eks. ved konflikter.

· Udviser loyalitet f.eks. overfor en leg, et venskab, eller demokratiske beslutninger i fællesskabet.

· På opfordring eller på eget initiativ hjælper andre.

· Giver udtryk for sine tanker og følelser.

· Søger fælles løsninger, samarbejder og indgår kompromisser.

· Kan deltage i fælles aktiviteter, hvor man f.eks. skal vente på tur eller lytte til andre.

· Inviterer andre ind i fællesskabet og udviser en gryende empatisk evne.

· Kender sig selv som både ”vinder” og ”taber”.

· Kan klare mindre opgaver selvstændigt, som f.eks. hente vand til bordet, eller rydde op efter sin leg.

· Rummer andres forskelligheder.

· Kan sige til og fra over for andre, f.eks. ”stop” når nogen driller, eller ”Ja tak” når nogen indbyder til leg.

· Viser en gryende konflikthåndterings-kompetence.

Pædagogens rolle:

· At have fokus på tværs af køn og alder.

· At give børnene lyst til og udfordre dem til at skabe nye venskaber.

· At guide børnene til at sige til og fra på en hensigtsmæssig måde.

· At være sammen med børnene i udfordringerne, f.eks. i ikke at tabe ansigt.

· At præsentere børnene for at kunne se flere perspektiver på de oplevede virkelighed.

· At understøtte børnenes venskaber ved at fokusere på leg og beskæftigelse

· At være bevidst om legens egenskaber til at udvikle og opbygge børns venskaber

· At arbejde med aldersintegrerede grupper, kontekstuelt tre dage om ugen

· At lave ture, projekter og små forløb i kontekstuelle grupper

· At arbejde med forskellige typer af leg f.eks. regellege, fælleslege og rollelege

· At indrette læringsmiljøerne, store som små, så de understøtter muligheden for fællesskabet

Gode råd til forældre om hvordan de kan understøtte deres børns udvikling:

· Pædagogen opfordrer til at forældrene får et godt fælleskab med hinanden og taler positivt om andre, voksne som børn, i eget barns nærvær

· Pædagogen opfordrer til at forældrene har dialog med andre forældre

· Pædagogen opfordrer til at forældrene taler med deres børn om venskaber og relationer

· Pædagogen opfordrer til at forældrene både positiv og negativ, men konstruktiv feedback når dette er aktuelt


Forældresamarbejde

Vi synes den daglige kontakt er lige så vigtig som den er svær at opnå. Vores prioritering af samværet med børnene, gør kontakten med Jer noget sporadisk. Plus det, at vi ikke vil tale om børnene når de er tilstede, men gerne med Jer og dem. Så hvis der er noget udover en sådan fælles snak, der skal fortælles, vil vi opfordre til at bruge vores telefontid, den er nævnt senere i “praktiske oplysninger”. Vi holder en årlig forældresamtale med Jer, fordi vi synes det er vigtigt, at vi kan fortælle mere indgående end den daglige kontakt muliggør, om hvordan dagligdagen går for Jeres barn, og fordi vi kan høre “nyt fra hjemmefronten”.

Udover forældresamtalerne har vi forskellige forældremøder og arrangementer. Vi har vores pædagogiske præsentationsmøde i september. På dette møde er der valg til bestyrelsen. Her diskuteres også rammerne for fødselsdagsafholdelse , en gammel tradition siger at den holdes i børnehaven for alle børn, der inviteres ikke med hjem fra børnehaven. En sådan aftale kræver opbakning fra alle for at fungere. Vi har et forældrearrangement i december i forbindelse med børnenes julefrokost. Vi har et forældrearrangement til vores sommerfest. Og vi har vores traditionsrige fastelavnsfest som vi holder lørdag før fastelavnsmandag med forældre og børn (børnehavens), hvor udklædning foregår i børnehaven, dels med børnehavens helt specielle fastelavnstøj, dels med de kreationer børnene har lavet i ugerne før. Og når så sommeren nærmer sig, og dermed afskeden med alle de ældste og dejlige unger, så holder vi vores sommerfest, hvor vi spiser sammen med alle børn og voksne, og tager afsked med dem, der skal tages afsked med.

Dagens gang

6:45 møder første medarbejder ind.

Der stoles ned, tændes lys, luftes ud, og gøres klar til morgenmad og modtagelse af de første børn. Er der ikke mange børn kan forfaldende opgaver ordnes (tørres hylder af, ryddes op, mv.)

8:00 møder næste medarbejder ind.

Der modtages børn og vurderes om der skal fordeles børn på flere stuer.

Ofte igangsættes små værksteder med perler, tegning eller lign.

8:30 møder køkkenmedarbejderen ind og går i gang med maden.

9:00 møder næste medarbejder ind.

Det vurderes ud fra dagens planlægning om børnene skal ud, fordeles anderledes osv.

Åbnevagten har sin pause fra 9-9:30. således er der to medarbejdere sammen med børnene mellem 9 og 9:30.

9:30 møder sidste medarbejder ind.

De pædagogiske aktiviteter begynder.

Ca. 11:00 påbegyndes borddækning. Børnene er på skift hjælpere der tørrer borde af, tæller og dækker borde og gør klar til måltidet.

Ca. 11:15 spises på begge stuer.

Ca. kl. 12:00-12:30 afholdes hviletime for de yngste børn på Værkstedet sammen med en medarbejder. Samtidigt hjælpes de resterende børn med det tøj der måske driller og vi går i Haven. De børn der ikke falder i søvn hjælpes i tøjet og kommer ud i Haven.

Mellem 12:00 og 14:00 afholdes pauser og åbnevagten går hjem. Der er for det meste kun to medarbejdere i Haven ad gangen i dette tidsrum, da der enten er en medarbejder til pause eller til hviletime.

Ca. 14:00 spiser vi frugt, enten inde eller ude ved bordene i Haven.

15:30 går en medarbejder hjem, således er der to medarbejdere der fordeles på børnegruppen ude eller inde. Er man inde påbegynder den ene medarbejder at lukke en af stuerne ned omkring 15:30-15:45. Også køkkenet skal tilses og der skal fejes og ryddes op.

16:00 går endnu en medarbejder hjem, således er der en medarbejder tilbage der lukker børnehaven. Medarbejderen skal nå at feje, rydde op der hvor der mangler før lukketid.

16:30 børnehaven lukker.

Ugens gang

Mandag er der ingen planlagte pædagogiske aktiviteter; vi kommer tilbage fra weekend og leger fortrinsvis i Haven. Der bliver holdt en kort samling omkring kl. 10 hvor vi taler om forskellige emner som, hvad ugen bringer af aktiviteter eller fødselsdage, vi synger ugens sang, tæller hvor mange vi er denne dag og husker på de der er fraværende eks. vis grundet ferie. Mandag er der ofte planlagt forældre- eller personalesamtaler. Derudover har mange familier ytret behov for at mandag er en dag hvor man ikke behøver møde ind på et bestemt tidspunkt.


Tirsdag, onsdag og torsdag er der planlagte pædagogiske aktiviteter i aldersopdeltegrupper; yngstegruppe (2,10-4 år), mellemgruppe (4-5år) og storegruppe (5-6år).Vi planlægger relevante pædagogiske aktiviteter til grupperne ud fra mange forskellige perspektiver og overvejelser. F.eks. om hvilket evt. tema vi overordnet arbejder med i tiden, børnegruppens behov, det enkelte barn i gruppens behov, eller udefra komne tilbud. De planlagte aktiviteter foregår ofte med en medarbejder tilknyttet den enkelte gruppe børn, medarbejderen arbejder derfor alene med sin gruppe denne dag i tidsrummet 9:30-11. Som udgangspunkt fordeles de tre grupper på Værkstedet, Stuen og i Haven.


Fredag er ligesom mandag holdt fri for planlagte pædagogiske aktiviteter. Fredag er det ligeledes muligt at komme lidt senere hvis familien ønsker en længere morgen sammen. Der er planlægningsmøde for to medarbejdere der sammen nærplanlægger den næste uges pædagogiske aktiviteter. Medarbejderne planlægger to fredage i træk, men skiftes, så man planlægger med en kollega den ene uge og en anden den næste uge. På denne vis ønsker vi at ramme flest pædagogiske perspektiver på de planlagte aktiviteter i løbet af en måned. Vi holder ofte ”fredagsrock” i Haven, og før kl. 14 har vi fredags-samling hvor vi samler op på ugens begivenheder, synger ugens sang, samt arrangerer en fælles oprydning i Haven før weekenden.

Forældresamarbejde

Forældrenes og pædagogernes fælles omdrejningspunkt er børnene. Derfor er det vigtigt, at både forældre og personale oplever og udviser en gensidig interesse og respekt for hinanden og hinandens forskellige synspunkter. I samarbejdet lægger vi vægt på at vise, at forældrene er velkomne, at det, de har at fortælle om deres barn, er vigtigt og betydningsfuldt for vores arbejde. Det er også vigtigt, at forældrene kan fornemme arbejdet i huset. Det er ikke sikkert, at en pædagog, der tilsyneladende ikke laver noget, bare har tid til at tale og lytte til forældre. Med vores måde at arbejde på kan det faktisk se ud som om, vi ikke arbejder. Det kan være et problem, at vi har så lidt plads, når forældre ind i mellem har god tid. Vi vil godt slå til lyd for, at forældre sætter sig i køkkenet eller i sandkassen, gerne sammen og gerne med en kop kaffe, og lader børnene blive færdige med det de nu er i gang med. Hvis man som forældre ønsker at være med i børnehavens forskellige aktiviteter eller at være på besøg en dag, kan det sagtens aftales det på forhånd. Det er vigtigt, at aktiviteter med forældre ikke tager for meget tid fra vores tid med børnene. Samtidig er det vigtigt, at forældrene føler sig trygge og glade i børnehaven. Dette skal lykkes ved, at vi afser tid til at tage godt og informerende imod de nye forældre. Og ved at opfordre dem til at være med her den første uge, dette også for deres egen skyld. At se, høre, føle hvordan vi er, siger mere end mange ord.Børnehavens budget

Børnehavens budget er ikke stort og det er bestemt ikke blevet større med årene. Vi har valgt at beholde vores madordning, hvor vi får tilberedt mad hele ugen. Vi kan ikke spare på personaletimerne, derfor bliver forældrene spurgt om ferieplaner og lignende så vi ikke bruger vikar unødigt. Vi bruger penge til materialer til forskellige aktiviteter, men køber sjældent dyrt legetøj. Vi prioriterer leg i vores dejlige have frem for ture.


Lukkedage

Der afholdes 7 lukkedage om året. D. 5 Juni (Grundlovsdag) og D. 24 December (juleaftensdag) er det lovpligtigt at holde lukket, men de indgår ikke i de overstående 7 lukkedage som alle dagtilbud har til rådighed.